सिजर अगस्टस (६३ ईपू - १४), राज्य २७ ईपू -१४, रोम के पहिल घोषित सम्राट छेला।

सिजर अगस्टस