"आकृति:इतिहासमे आई/नेपाली तिथि/२०७७" के अवतरणसभमे अन्तर

सुधार
(सुधार)
(सुधार)
 
|२८ जुलाई = १३ साओन
|२९ जुलाई = १४ साओन
|३0३० जुलाई = १५ साओन
|३१ जुलाई = १६ साओन
<!-- अगस्त महिना -->
| १ अगस्त = १७ साओन
| २ अगस्त = १७१८ साओन
| ३ अगस्त = १८१९ साओन
| ४ अगस्त = १९२० साओन
| ५ अगस्त = २०२१ साओन
| ६ अगस्त = २१२२ साओन
| ७ अगस्त = २२२३ साओन
| ८ अगस्त = २३२४ साओन
| ९ अगस्त = २४२५ साओन
| १० अगस्त = २५२६ साओन
| ११ अगस्त = २६२७ साओन
| १२ अगस्त = २७२८ साओन
| १३ अगस्त = २८२९ साओन
| १४ अगस्त = २९३० साओन
| १५ अगस्त = ३०३१ साओन
| १६ अगस्त = ३१३२ साओन
| १७ अगस्त = ३२ साओनभादो
| १८ अगस्त = भादो
| १९ अगस्त = भादो
| २० अगस्त = भादो
| २१ अगस्त = भादो
| २२ अगस्त = भादो
| २३ अगस्त = भादो
| २४ अगस्त = भादो
| २५ अगस्त = भादो
| २६ अगस्त = १० भादो
| २७ अगस्त = १०११ भादो
| २८ अगस्त = १११२ भादो
| २९ अगस्त = १२१३ भादो
| ३० अगस्त = १३१४ भादो
| ३१ अगस्त = १४१५ भादो
<!-- सितम्बर महिना -->
| १ सितम्बर = १५१६ भादो
| २ सितम्बर = १६१७ भादो
| ३ सितम्बर = १७१८ भादो
| ४ सितम्बर = १८१९ भादो
| ५ सितम्बर = १९२० भादो
| ६ सितम्बर = २०२१ भादो
| ७ सितम्बर = २१२२ भादो
| ८ सितम्बर = २२२३ भादो
| ९ सितम्बर = २३२४ भादो
| १० सितम्बर = २४२५ भादो
| ११ सितम्बर = २५२६ भादो
| १२ सितम्बर = २६२७ भादो
| १३ सितम्बर = २७२८ भादो
| १४ सितम्बर = २८२९ भादो
| १५ सितम्बर = २९३० भादो
| १६ सितम्बर = ३०३१ भादो
| १७ सितम्बर = ३१ भादोआसिन
| १८ सितम्बर = आसिन
| १९ सितम्बर = आसिन
| २० सितम्बर = आसिन
| २१ सितम्बर = आसिन
| २२ सितम्बर = आसिन
| २३ सितम्बर = आसिन
| २४ सितम्बर = आसिन
| २५ सितम्बर = आसिन
| २६ सितम्बर = १० आसिन
| २७ सितम्बर = १०११ आसिन
| २८ सितम्बर = १११२ आसिन
| २९ सितम्बर = १२१३ आसिन
| ३० सितम्बर = १३१४ आसिन
<!-- अक्टुबर महिना -->
| १ अक्टुबर = १४१५ आसिन
| २ अक्टुबर = १५१६ आसिन
| ३ अक्टुबर = १६१७ आसिन
| ४ अक्टुबर = १७१८ आसिन
| ५ अक्टुबर = १८१९ आसिन
| ६ अक्टुबर = १९२० आसिन
| ७ अक्टुबर = २०२१ आसिन
| ८ अक्टुबर = २१२२ आसिन
| ९ अक्टुबर = २२२३ आसिन
| १० अक्टुबर = २३२४ आसिन
| ११ अक्टुबर = २४२५ आसिन
| १२ अक्टुबर = २५२६ आसिन
| १३ अक्टुबर = २६२७ आसिन
| १४ अक्टुबर = २७२८ आसिन
| १५ अक्टुबर = २८२९ आसिन
| १६ अक्टुबर = २९३० आसिन
| १७ अक्टुबर = ३०३१ आसिन
| १८ अक्टुबर = १ कातिक
| १९ अक्टुबर = २ कातिक
१३,२४४

सम्पादन