भूगोल पृथ्वी अध्ययन क विज्ञान।

शाखा सम्पादन करी

  • जीवभूगोल
  • भौतिक भूगोल
  • मानव भूगोल
  • राजनैतिक भूगोल
  • मौसम तथा जलवायु