गेजौबा इन्टरनेशनल प्लाजा

गेजौबा इन्टरनेशनल प्लाजा एक निर्माणाधीन गगनचुम्बी इमारत छी।