अयोध्याकाण्ड वाल्मीकि कृत रामायण आर गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री राम चरित मानसक एकटा भाग (काण्ड या सोपान) छी ।

कैकयी दशरथ सँ रामके बनवासक लेल प्रस्ताव करैत

भरत अपन स्नेही जनसभक साथ रामके पादुकाक साथ ल क वापस अयोध्या आएल छल । ओ रामक पादुकाके राज सिंहासन पर विराजित करि स्वयं नन्दिग्राममे निवास कर लागल छल ।

एहो सभदेखीसंपादित करें

 1. रामचरितमानस (विकीस्रोत पर)
 2. रामचरितमानस - बालकाण्ड (१-५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 3. रामचरितमानस - बालकाण्ड (५१-१००)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 4. रामचरितमानस - बालकाण्ड (१०१-१५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 5. रामचरितमानस - बालकाण्ड (१५१-२००)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 6. रामचरितमानस - बालकाण्ड (२०१-२५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 7. रामचरितमानस - बालकाण्ड (२५१-३००)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 8. रामचरितमानस - बालकाण्ड (३०१-३५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 9. रामचरितमानस - बालकाण्ड (३५१-३६१)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 10. रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड (१-५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 11. रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड (५१-१००)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 12. रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड (१०१-१५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 13. रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड (१५१-२००)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 14. रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड (२०१-२५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 15. रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड (२५१-३००)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 16. रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड (३०१-३२६)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 17. रामचरितमानस - अरण्यकाण्ड (१-४६)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 18. रामचरितमानस - किष्किन्धाकाण्ड (१-३०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 19. रामचरितमानस - सुन्दरकाण्ड (१-५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 20. रामचरितमानस - सुन्दरकाण्ड (५१-६०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 21. रामचरितमानस - लंकाकाण्ड (१-५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 22. रामचरितमानस - लंकाकाण्ड (५१-१००)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 23. रामचरितमानस - लंकाकाण्ड (१०१-१२१)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 24. रामचरितमानस - उत्तरकाण्ड (१-५०)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 25. रामचरितमानस - उत्तरकाण्ड (५१-१००)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 26. रामचरितमानस - उत्तरकाण्ड (१०१-१३१)क मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 27. रामचरितमानस - रामायण आरती का मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 28. वाल्मीकि रामायण (विकीस्रोत पर)
 29. वाल्मीकि रामायण - बालकाण्डक मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 30. वाल्मीकि रामायण - अयोध्याकाण्डक मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 31. वाल्मीकि रामायण - अरण्यकाण्डक मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 32. वाल्मीकि रामायण - किष्किन्धाकाण्डक मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 33. वाल्मीकि रामायण - सुन्दरकाण्डक मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 34. वाल्मीकि रामायण - युद्धकाण्डक मूल पाठ (विकीस्रोत पर)
 35. वाल्मीकि रामायण - उत्तरकाण्डक मूल पाठ (विकीस्रोत पर)